Τα ερευνητικά άρθρα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Ιστοσελίδα υποβολής εργασιών: (θα ανακοινωθεί)

Άρθρα που δεν έχουν υποβληθεί αλλού, θα πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με το επίσημο πρότυπο της ACM για πρακτικά συνεδρίων ( https://cmt3.research.microsoft.com/HDMS2016 ) και δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δώδεκα (12) σελίδες. Άρθρα που έχουν γίνει ήδη δεκτά σε κορυφαία διεθνή συνέδρια μπορούν να υποβληθούν στο ΕΣΔΔ στην αρχική τους διαμόρφωση.

Στην προσπάθεια σχηματισμού μιας συνεπούς ορολογίας, τα άρθρα που θα γίνουν τελικώς αποδεκτά, θα πρέπει να συνοδεύονται από (α) τίτλο και (β) περίληψη στην ελληνική γλώσσα. Τα παραπάνω δε χρειάζεται να συμπεριληφθούν κατά την υποβολή, οι συγγραφείς των τελικώς αποδεκτών δημοσιεύσεων θα πρέπει να τις υποβάλλουν μαζί με την τελική έκδοση της δημοσίευσης.

Προτάσεις για εκπαιδευτικές ομιλίες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και επιδείξεις ερευνητικών πρωτοτύπων θα πρέπει να είναι είτε στην πρωτότυπη μορφή τους (εάν έχουν γίνει ήδη αποδεκτές σε κορυφαία συνέδρια) ή δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δύο σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των ομιλητών, συμμετεχόντων, και της γενικής ιδέας της πρότασης.